Organy Jednostki

Organy jednostki

Organami szkoły są:
• Dyrektor szkoły,
• Rada Pedagogiczna,
• Rada Rodziców,
• Samorząd Szkolny

Dyrektor szkoły
Kompetencje dyrektora znajdują się w Statucie Szkoły

Rada Pedagogiczna
Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych, którzy tworzą Radę Pedagogiczną. Należą do niej:
• nauczyciele,
• pedagog szkolny,
• logopeda,
• bibliotekarz,
• wychowawcy świetlicy szkolnej

Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut Szkoły

Rada Rodziców
Rada Rodziców działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Rady Rodziców

Samorząd Szkolny
Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty z oraz Statut Szkoły.

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie szkoły funkcjonuje 14 oddziałów, do których uczęszcza 254 uczniów.
Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Szkolny.
Regulamin Samorządu Szkolnego

 

Opublikowane przez: Barbara Kopacz | Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:23:39 | Data modyfikacji: 2019-09-08 15:03:15.
Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:23:39
Data modyfikacji: 2019-09-08 15:03:15
Opublikowane przez: Barbara Kopacz