Tryb Działania, Kompetencje

Tryb działania, kompetencje

Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Zatwierdza Statut Szkoły i plan pracy.
Opiniuje budżet szkoły.
Zatwierdza regulaminy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Realizuje podstawę programową.
Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
Realizuje program wychowawczo-profilaktyczny
Prowadzi zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego
Uchwala i opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników.
Zatwierdza oceny uczniów.
Podejmuje i zatwierdza uchwały.
Opiniuje nagrody dyrektora.
Opiniuje tygodniowy plan zajęć.
Podejmuje decyzje o skreśleniu z listy uczniów.
Ustala indywidualny tok nauki oraz indywidualny program nauczania.
Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego młodzieży do ukończenia 18 roku życia.
Ustala program rozwoju szkoły.
Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący i nadzorujący.

 

Opublikowane przez: Barbara Kopacz | Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:35:26 | Data modyfikacji: 2019-09-08 21:25:18.
Data wprowadzenia: 2019-09-08 14:35:26
Data modyfikacji: 2019-09-08 21:25:18
Opublikowane przez: Barbara Kopacz